Následky spojené s dopravní nehodou znamenají pro poškozeného nejenom případné ublížení na jeho zdraví či majetku, ale mají vliv rovněž na související nepříjemné pocity pojící se s traumatickým zážitkem. Uvedené problematice se pak blíže věnuje ust. § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který dělí složky náhrady újmy při ublížení na zdraví do tří skupin, a to konk.

  • bolestné,
  • ztížení společenského uplatnění
  • a právě další nemajetkové újmy, o kterých bude pojednáváno v tomto článku.

Další nemajetkové újmy

ublížením na zdraví je spojena řada negativních projevů, jež jsou zejména spojeny s bolestí a souvisejícími negativními prožitky, popř. obavy ze zhoršení kvality běžného života každého z nás. Právě samotné ublížení na zdraví a to jakkoliv závažné, znamená pro poškozeného téměř vždy zásah do běžného života, omezení v jeho aktivitách, snížení kvality jeho života po úrazu a tyto pak představují příliv negativních emocí po dobu rekonvalescence. Všichni si asi dokážeme představit, jak se poškozený musí cítit po týdnech, či měsících strávených v nemocničním prostředí a jak výrazný vliv na jeho dosavadní život tato zkušenost může mít.

Důležité si je uvědomit, že uvedený institut pak dopadá na dočasné, resp. přechodné stavy, či následky poškozeného, jež jsou s újmou na zdraví spojeny a které zároveň pro poškozeného znamenají určitou mimořádnost nastalých okolností a vyšší míru intenzity.

Další nemajetkové újmy můžeme dle názoru odborné veřejnosti rozčlenit na tři další typy, a to

  • ušlé prožívání běžného života“, jež má zohledňovat situaci, kdy poškozený byl připraven o běžné, resp. každodenní aspekty svého života,
  • dále pak „ušlé prožívání nevšedních dnů“, v rámci kterého má být zohledňováno to, že zranění poškozenému zmařilo mimořádné životní události (např. svátky, oslavy rodiny atp.)
  • a v neposlední řadě „prožívání nepříjemných či obtížných situací“, v rámci kterého jsou zohledňovány nepříjemnosti spojené se zraněním (typicky dieta, omezení pohyblivosti či soběstačnosti, závislost na pomoci druhých, omezení související s hospitalizací, tj. obecně zhoršení kvality života).

Je tedy na místě odčinit poškozenému nejenom samotnou bolest, která byla ublížením na zdraví způsobena, ale též veškerá omezení a zásahy do sféry poškozeného, typicky spočívající v omezení v běžném způsobu života po dobu trvání následků ublížení na zdraví a léčby, zmaření životních či společenských událostí, komplikace a snížení kvality života poškozeného po dobu trvání následků ublížení na zdraví a léčby, jakož i duševní útrapy související s ublížením na zdraví a jeho následky.

Problematickým se pak jeví vyčíslení výše uvedeného nároku, pro nemožnost jeho objektivizace, či paušalizace. Neznamená to ale, že pokud je výše škody obtížně vyčíslitelná, je důvodem k zamítnutí případného uplatnění, popř. žaloby. Předně je třeba uvést, že se jedná o relativně nový institut v oblasti náhrady újmy, který nebyl prozatím součástí žádného významnějšího rozhodnutí soudů, jež by blíže osvětlil podmínky nárokování a užití daného ustanovení. V souvislosti s obtížně vyčíslitelným nárokem na náhradu újmy, či s nárokem, jehož vyčíslení závisí na úvaze soudu, Vám však rádi pomůže naše společnost AUTO CRASH Info s.r.o., která má bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti dopravních nehod a může pomoci i Vám – ozvěte se nám na e-mail info@autocrashinfo.cz nebo přes kontaktní formulář.

, , , , , , , ,

Podobné články

Menu