Odčinění újmy na zdraví osob ve vigilním koma

Odčinění újmy na zdraví osob ve vigilním koma

Při dopravních nehodách se bohužel můžeme setkat se všemi možnými druhy zranění. Mezi ta nejčastější patří bezesporu zlomeniny a zranění vnitřních orgánů. Jedním z nejtragičtějších následků dopravních nehod jsou však stavy trvalého bezvědomí, vigilního kóma či vegetativního stavu. Jaké odlišnosti v procesu odškodňování jsou spojeny s těmito tragickými následky a na co si dát pozor? Právě těmto otázkám se budu věnovat v dnešním příspěvku.

Odškodnění – bolestné

Úvodem připomeňme, že § 2958 občanského zákoníku stanoví povinnost viníku dopravní nehody nahradit poškozené osobě bolestné, spojené s vytrpěnými zraněními, ale také tzv. ztížení společenského uplatnění, které má poškozenému nahradit strádání a útrapy spojené s trvalými následky po dopravní nehodě. Účelem odškodnění za trvalé následky tak je poskytnutí náhrady za nemožnost žít plnohodnotný život do budoucna. Výše odškodnění se poté určuje za pomocí vyjádření znalce z oboru lékařství, který určí v jaké míře je poškozená osoba po dopravní nehodě omezena do budoucna ve srovnání se zdravotním stavem před dopravní nehodou. Poskytnutí finančního odškodnění samozřejmě nemůže trvalé následky odstranit či skutečně nahradit, do určité míry však může vzniklé obtíže zmírnit, a to např. tak, že si poškozená osoba může dovolit lepší rehabilitační péči nebo lázeňský pobyt.

Výše uvedené obecné zákonné pravidlo pro odškodňování vzniklého ztížení společenského uplatnění však není zcela jasně uchopitelné v případě tak těžkých trvalých následků, jako jsou již zmíněné stavy vigilního kóma či vegetativního stavu. Proč tomu tak je? V praxi naší společnosti se nejčastěji setkáváme s následující argumentací pojišťoven:

„Poškozená osoba utrpěla tak rozsáhlá zranění, že se v jejich důsledku nachází ve stavu kómatu, kdy je pouze uložena na lůžku bez možnosti pohybu, neschopna mluvit ani samostatně přijímat potravu. V takovémto stavu sice vznikla překážka lepší budoucnosti, ale není na místě trvalé následky odškodnit, když poškozená osoba nebude mít z poskytnutých finančních prostředků žádný užitek.“

Jakkoliv se tato argumentace může zdát logická, tak nemá naprosto žádnou oporu v textu zákona. Samozřejmě žádná částka nemůže plně vyvážit skutečnost, že poškozená osoba se nachází v tak závažném zdravotním stavu, jako je trvalý stav bezvědomí. Nicméně podle textu zákona má být poskytnuté odškodnění za ztížení společenského uplatnění stanoveno podle zásad slušnosti. Vodítkem ke zmíněnému zákonnému principu slušnosti je Metodika Nejvyššího soudu ČR k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Metodika NS ČR a výpočet

Metodika Nejvyššího soudu ČR je vysoce odborným dokumentem sloužícím především znalcům, pojišťovnám a soudům k určení konkrétní výše odškodnění, na které má poškozená osoba nárok. V případě přetrvávajícího stavu bezvědomí či kómatu se slovy Metodiky bude jednat o  vyřazení poškozené osoby ze 100 % činností a sfér společenského zapojení, čemuž odpovídá náhrada vyjádřena 400 násobkem průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného. V roce 2021 by tedy odškodnění odpovídalo částce 14.244.400,- Kč (konkrétní částka je vždy individuální dle okolností dané dopravní nehody a osoby poškozeného).

Závěrem nezbývá než shrnout, že poškozené osoby mají ze zákona nárok na náhradu za ztížení společenského uplatnění i v případě, že jsou stiženi stavem přetrvávajícího bezvědomí či vigilního kóma. Pojišťovny však přistupují k náhradě těchto trvalých následků nanejvýš odmítavě, a proto se více než jindy vyplatí obrátit se na odborníky, kteří vědí jak Vaše nároky správně uplatnit. My jako společnost AUTO CRASH info s.r.o. má bohatou zkušenost se zastupováním klientů s těžkými trvalými následky a může z takové situace pomoci i Vám. Ozvěte se nám na e-mail info@autocrashinfo.cz nebo přes kontaktní formulář.

, , , ,

Podobné články

Menu