Náklady spojené s péčí o zdraví (náklady na léčbu)

Vznikla-li Vám v souvislosti s dopravní nehodou újma na zdraví, je viník dopravní nehody povinen tuto újmu nahradit. Obecná povinnost viníka nehody k náhradě újmy v sobě zahrnuje různé nároky.

Jedním ze základních nároků poškozeného je i náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví. Zákon říká, že tyto náklady spojené s péčí o zdraví v sobě zahrnují tzv. účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného, s péčí o osobu poškozeného a o domácnost poškozeného. Občanský zákoník tak výslovně zakotvuje právo poškozeného nejen na náhradu nákladů spojených s léčením, ale i s péčí o poškozeného v širším smyslu.

Vznikla-li Vám či Vašemu blízkému v souvislosti s dopravní nehodou újma na zdraví, a to újma závažnějšího charakteru, lze předpokládat, že léčba bude trvat delší časové období. Léčba může zahrnovat opakované návštěvy nemocnice anebo praktického lékaře, na něž bude potřeba se dopravit. Při dlouhodobé hospitalizaci lze počítat s návštěvami příbuzných a blízkých osob v nemocnici. Dále lze předpokládat, že v rámci léčby bude nezbytné uhradit výdaje za léky, léčebné pomůcky či léčebné procedury. Tyto totiž nemusí být vždy v plném rozsahu hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní stav poškozeného může vyžadovat pomoc s péčí o jeho domácnost. Při závažnějších úrazech pak poškozený může vyžadovat pomoc jiné osoby při zvládání základních úkonů (např. pomoc s osobní hygienou, s oblékáním, s přípravou jídla). Při poskytování a zajišťování výše uvedené péče tak vznikají buď samotnému poškozenému anebo jiným osobám náklady, které musí uhradit viník dopravní nehody.

Tzv. účelnost vynaložených nákladů

Mohlo by se zdát, že jakékoli výdaje, které byť minimálním způsobem souvisí s péčí o zdraví poškozeného v širokém smyslu, nahradí škůdce poškozenému, resp. osobě, jež náklady vynaložila. Náklady vynaložené na péči o zdraví poškozeného však musí být dle občanského zákoníku účelné. To znamená, že musí být vynakládány s cílem přispět ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Proto např. v případě návštěv poškozeného v nemocnici soud zkoumá, zda tyto návštěvy, jejich četnost, působí blahodárně na léčebný proces. Stejně tak ne každý doplněk stravy, lék či léčebná pomůcka přispívá ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Například nákup zdravotní matrace po úrazu páteře je možné považovat za účelně vynaložený náklad spojený s péčí o zdraví poškozeného, musí však existovat písemné doporučení od lékaře.

Péče o poškozeného či jeho domácnost může být poskytována jak osobami blízkými, rodinou, přáteli, tak profesionály v rámci výkonu jejich práce. Z hlediska práva na náhradu nákladů vynaložených na zajištění takové péče zde nevzniká rozdíl. Je-li však péče poskytována osobou blízkou, pak se dle závěrů judikatury povinnost náhrady vztahuje na péči přesahující běžnou míru rodinné solidarity. Např. za učinění jednoho nákupu pro člena rodiny nelze uplatňovat nárok na náhradu nákladů. Péče o osobu anebo domácnost musí být poskytována v takovém rozsahu, který nelze považovat za běžný v rámci rodinných či přátelských vztahů. Pod náklady spojené s péčí o osobu poškozeného lze podřadit i náhradu ušlého výdělku osoby, která poskytuje péči. Musí však tuto péči poskytovat namísto svého běžného zaměstnání.

okruh oprávněných

Okruh osob, které mohou tyto nároky uplatňovat, se v průběhu soudní praxe měnil. V dnešní době může náhradu nákladů za péči požadovat jak samotný poškozený, tak i osoby, které o poškozeného pečují. Typicky v případech, kdy poškozený není vzhledem ke zdravotnímu stavu ničeho schopen (např. je-li v kómatu apod.).

Při uplatňování nákladů spojených s péčí o zdraví poškozeného je tedy třeba zohlednit konkrétní okolnosti každého jednotlivého případu. Vyhodnocuje se, které náklady byly vynaloženy účelně. Dále také v jaké míře byla poskytována péče o osobu či domácnost poškozeného a kdo může nárok vůči škůdci (viníkovi dopravní nehody) v daném případě uplatňovat.

Za dobu naší praxe jsme se velmi často setkávali se situací, kdy poškozený neměl tušení, na co všechno má nárok. Pokud jste sami poškozenými z dopravní nehody, nebo jste osobami blízkými, které náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného skutečně vynaložily, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám s přípravou podkladů pro jejich uplatnění i samotným uplatněním nároků. Víme, na co máte nárok!

, , ,

Podobné články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.
Menu