Náhrada újmy na zdraví způsobené při dopravní nehodě

Uvedené pojednání navazuje na článek ze dne 29. ledna 2020. V článku jsou řešeny konkrétní nároky poškozeného z dopravní nehody, jež se váží ke způsobené újmě na zdraví, neboli k zásahu do zdraví člověka. Jak již bylo uvedeno, základním právním předpisem zakotvujícím v českém právním řádu pravidla náhrady újmy na zdraví, nebo také tzv. „nemajetkové újmy“ v souvislosti nejen s dopravními nehodami je občanský zákoník, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“). Konkrétně je pak problematika řešena v ustanovení § 2958 občanského zákoníku, který obsahuje: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Z uvedené zákonné citace je patrné, že poškozenému, jenž při dopravní nehodě utrpěl újmu na zdraví, náleží následující nároky:

a) náhrada vyvažující vytrpěné bolesti, také jako bolestné

b) ztížení společenského uplatnění

c) další nemajetková újma

Účelem uvedeného ustanovení občanského zákoníku je tedy vyplacení jednorázové peněžní částky. Tato částka by měla odpovídat přiměřenému zadostiučinění za vytrpěnou bolest a strádání, které poškozený musel snášet v důsledku újmy na zdraví.

Bolestné

Bolestí chápeme subjektivní pocit nebo psychický stav, který je spojen s poruchou běžného fungování fyziologických procesů a tuto označujeme coby bolest fyzickou. Tu pociťuje člověk především ve spojení se zraněním, jež utrpěl při dopravní nehodě. Pojmem bolestné pak chápeme náhradu za vytrpěnou bolest. Tedy jako formu určitého peněžitého plnění, které má zmírňovat újmu v souvislosti se zásahem do zdraví člověka formou bolesti. Zároveň je účelem tohoto institutu umožnit poškozenému určité vyrovnání se strádáním způsobeným zásahem do zdraví, nebo jej alespoň usnadnit.

Pro možnost adekvátního posouzení a určení možné náhrady způsobené bolesti je pro věc účelné zpracovat analýzu zdravotní dokumentace, dosavadního průběhu léčení s uvedením diagnóz a zásadních lékařských zákroků, vč. vysvětlení jejich dopadu a zátěže na lidský organizmus. Důležitou podmínkou je pak i skutečnost, že konkrétní zranění a s tím související zdravotní dokumentace musí být v příčinné souvislosti
se škodní událostí, resp. s dopravní nehodou.

Co je tedy považováno za poškození zdraví, s kterým se pojí právo na odškodnění bolesti? Může se jednat nejen o zlomeniny, ale také zhmožděniny, řezné rány ale třeba i pouhé oděrky utrpěné při autonehodě. Odškodňováno je i poškození zdraví v souvislosti s následnými lékařskými zákroky a operacemi.

Pokud se rozhodnete pro spolupráci s AUTO CRASH Info s.r.o., ohodnocení vytrpěné bolesti pro Vás zajistíme. Od Vás budeme potřebovat pouze zdravotní dokumentaci. Spolupracujeme se soudními znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Nespoléhejte na neodborná ohodnocení, svěřte se do rukou profesionálů.

Ztížení společenského uplatnění (trvalé následky)

V daném případě hovoříme o následcích újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti. Zejména se pak jedná o uspokojování jeho životních a společenských potřeb. Dále pak výkon dosavadního povolání nebo příprava na povolání a možnost uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním.

Ztížením společenského uplatnění občanský zákoník chápe trvalé či omezené možnosti seberealizace v různých sférách běžného života. Příkladem mohou být vynucené změny profesní kariéry, omezení ve sportovním vyžití, ztrátu sociálních kontaktů nebo nemohoucnost. Trvalé následky pak mají podobu jak fyzickou tak psychickou. Jde tedy o jakési srovnání stylu a kvality života poškozeného, který žil před dopravní nehodou a následné porovnání se stavem, který následoval po léčbě. Účelem je tedy poskytnout náhradu za nemožnost žít plnohodnotný život.

Pokud jsme ve věci adekvátního posouzení a určení možné náhrady způsobené bolesti, hovořili o nutnosti předložení analýzy zdravotní dokumentace, v případě ztížení společenského uplatnění je na místě doporučit oslovení soudního znalce. Uvedený nárok skýtá natolik specifickou a složitou problematiku, kdy se v praxi často vyskytují nesprávná, či neúplná hodnocení ztížení společenského uplatnění, jež jsou vypracována ošetřujícími lékaři bez patřičné aprobace. Uvedená mylná hodnocení jdou pak k tíži poškozeného, jež se projeví zejména na výši náhrady.

Vypracování znaleckého posudku pro Vás zajistíme, spolupracujeme se soudními znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví. Nespoléhejte na neodborná ohodnocení, svěřte se do rukou profesionálů. V případě ohodnocení tzv. trvalých následků i vytrpěné bolesti je každá opomenutá položka důsledkem nižšího pojistného plnění pro Vás. Kvalitně zpracované podklady jsou klíčem k Vašemu plnému odškodnění.

Další nemajetková újma

Vedle vytrpěné fyzické bolesti a ztížení společenského uplatnění má být postiženému poskytnuta rovněž finanční náhrada vyvažující právě další nemajetkové újmy. Jedná se o kategorii zbytkovou, která má sloužit k odčinění ostatních újem spojených s újmou na zdraví, které nelze odčinit pomocí bolestného a ztížení společenského uplatnění. V této souvislosti je nutné zmínit, že se jedná o problematiku, jež v dosavadní soudní praxi není pevně zakotvena a názory odborné veřejnosti se další nemajetkovou újmu různí.

Jen domněnkou je, že se bude jednat o dopady, které nemají trvalý charakter a spíše budou dočasné jako např. dlouhodobá hospitalizace, která přesahuje obvyklou délku v podobných případech, či nemožnost zúčastnit se pracovní či studijní stáže, nebo jiné pro poškozeného významné plánované aktivity.

závěr

Jak již bylo uváděno v článku věnujícím se souvisejícím právním předpisům a Metodice Nejvyššího soudu České republiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, je na místě zdůraznit, že se v případě Metodiky stále jedná o pomocný materiál ke stanovení výše finančních odškodnění spojených se zásahem do zdraví poškozeného. V drtivé většině případů se tak poškozený neobejde bez kvalifikované pomoci znalce z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy
na zdraví, který na základě obsáhlé zdravotní dokumentace a osobního vyšetření poškozeného stanoví znaleckým posudkem výši finančního odškodnění souvisejících nároků. Uvedený výstup soudního znalce je pak naprosto stěžejním dokumentem k prokázání způsobené újmy a s tím související výše odškodnění, jež je po škůdci či pojišťovně uplatňována.

I v této problematice se na nás můžete obrátit a naše společnost Vám s vyřízením celé události pomůže, neboť dlouhodobě spolupracujeme s renomovanými soudními znalci z oboru zdravotnictví.

, , ,

Podobné články

Menu